Obchodní podmínky

podnikatel: Marek Lysý

se sídlem: Veselá 1212, 696 11 Mutěnice, Česká republika

IČ: 08682593

evidující úřad: Městský úřad Hodonín

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://bobulka.eu

 

Platnost: od 24.4.2024

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Marek Lysý, se sídlem Veselá 1212, 696 11 Mutěnice, IČ: 08682593, tel. 605 382 167, e-mail: info@bobulka.eu (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bobulka.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále též jako „podnikatel“). Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupujícím je spotřebitel, přičemž spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále též jako „spotřebitel“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Stejně tak veškerá jednání, směřující k uzavřen kupní smlouvy a obchodních podmínek, vedou prodávající a kupující v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro uzavřenou smlouvu je však platné znění obchodních podmínek, které se stalo součástí uzavření smlouvy, ledaže kupující bude se změnou obchodních podmínek souhlasit.

1.5. Na e-shopu prodávající také poskytuje přístup k hodnocení zboží provedené jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje a kontroluje prodávající tím, že propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí i propojení ID objednávky, a tak je prodávající schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu kupujícímu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavená třetích stran.

 

3. Informace o zboží a uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, jeho hlavních vlastností a dostupnosti. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků s balením zboží, jakož i poplatkům stanovených zákonem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, uvedené na webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • informace o ceně,

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 • požadovaném způsobu doručení a místě dodání objednávaného zboží,

 • nákladech spojených s dodáním zboží,

 • informace o kupujícím (jméno, příjemní nebo název, bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, IČ, DIČ).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po provedení kontroly objednávky kupujícím, prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“, je objednávka dokončena. Stiskem tlačítka „objednat s povinností platby“, kupující potvrzuje seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů. Údaje odeslané kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odesláním objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy v PDF formátu. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. Ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky prodávajícím kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny prodávajícímu.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.

3.11. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. v hotovosti nebo platební kartou (dále už jen „platba na dobírku“);

 • 4.1.2. okamžitou platbou přes platební bránu GoPay;

 • 4.1.3. on-line bankovním převodem

 • 4.1.4. okamžitou platbou přes elektronickou peněženku GoPay;

 • 4.1.5. okamžitou platbou virtuální měnou Bitcoin;

 • 4.1.6. okamžitou platbou přes elektronickou peněženku Google Pay;

 • 4.1.7. mobilní platbou operátora T-mobile (MPLATBA);

 • 4.1.8. bezhotovostně klasickým převodem na účet prodávajícího č. 2901764680/2010, vedený u Fio Banka a.s.;

 • případně jiným způsobem, který je možný zvolit ve webovém rozhraní (v košíku).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná před převzetím zboží. V ostatních případech je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy zboží v tomto případě bude odesláno až po zaplacení celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby, který bude zaslán s potvrzením objednávky na elektronickou poštu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu, pokud není dále stanoveno jinak. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle článku 3.6, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobů odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

4.9. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), který předá kupujícímu při dodání zboží. Doklady budou vystaveny pouze na fakturační adresu, uvedenou v objednávce a částku uvedenou v kupní smlouvě. Jakékoliv dodatečné změny v dokladech nejsou možné.

4.10. Kupujícímu nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon a tyto obchodní podmínky.

5.2. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů, které stanoví zákon.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Případné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu oznámeno písemně, na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek doporučeným dopisem, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující, který je spotřebitel, využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který naleznete na http://bobulka.eu. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5.7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Marek Lysý, Veselá 1212, 696 11 Mutěnice. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povah obvyklou poštovní cestou.

5.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.11. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4. obchodních podmínek kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že kupujícímu prodávající ještě nevrátil cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu s příslušenstvím, v původním stavu a je-li to možné v původním obalu.

5.12. Při zasílání zboží prostřednictvím přepravce je kupující povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dodavatel nebo dovozce zboží přerušit výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

5.14. Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

5.15. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, která je uvedena vždy u konkrétního zboží ve webovém rozhraní obchodu.

6.2. V objednávkovém formuláři může kupující zvolit způsob dodání zboží, a to:

 • 6.2.1. Zaslání prostřednictvím přepravní služby Messenger a.s.

  • Tímto způsobem lze zasílat objednávky, které obsahují čtyři a více lahví.

  • V případě, že lze zasílat zboží prostřednictvím dopravce Messenger, je kupujícímu nabídnuta tato možnost dodání v objednávkovém formuláři při volbě způsobu dodání zboží.

  • Podmínky dodání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Messenger a.s., které naleznete na https://messenger.cz.

  • Při převzetí zboží od řidiče Messengeru je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči.

 • 6.2.2. Zaslání prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna s.r.o.

  • Tímto způsobem lze zasílat objednávky, které obsahují jednu až tři lahve.

  • V případě, že lze zasílat zboží prostřednictvím dopravce Zásilkovna, je kupujícímu nabídnuta tato možnost dodání v objednávkovém formuláři při volbě způsobu dodání zboží.

  • Podmínky dodání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Zásilkovna s.r.o., které naleznete na https://zasilkovna.cz.

  • Při převzetí zboží od řidiče Zásilkovny nebo ze Z-BOXU je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči nebo našemu e-shopu.

 • Případně jiným způsobem, který je možný zvolit ve webovém rozhraní (v košíku).

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Zboží je dodáváno pouze do České republiky.

6.6. V případě, že kupující zboží nepřevezme od přepravní společnosti, je prodávající oprávněn vyžadovat zaplacení nákladů vynaložených na toto marné doručení. Výše nákladů na toto marné doručení je stanovena paušálně ve výši 200 Kč za každé jedno doručení, a je splatné kupujícím prodávajícímu do 14 dnů od doručení e-mailu s platebními údaji pro zaplacení těchto nákladů.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle čl. 4.10. obchodních podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo označením;

 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, a to tak jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách a které byly kupujícímu poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů prodávajícího. Pro reklamování zboží může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je přílohou obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady; nebo

 • dodáním chybějící části zboží; nebo

 • na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.6. Dále má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo

 • odstoupení od smlouvy,

jestliže:

 • odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

 • se vada projeví opakovaně;

 • je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.7. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že si vadu zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží.

7.9. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.10. Při uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • datum, kdy byla reklamace uplatněna;

 • obsah reklamace;

 • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;

 • kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.11. Nedohodne-li se prodávající a kupující na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem, kdy kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího prodávajícímu vrátit původní zboží, kdy náklady na toto vrácení však hradí prodávající.

7.13. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

7.14. V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o  měně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Svou informační povinnost prodávající vůči kupujícímu plní a více informací k tomuto zpracování najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na https://bobulka.eu.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, pokud v rámci objednávky zvolí, že chce odebírat newslettery.

10.2. Při prvním otevření webových stránek prodávajícího bude kupující vždy informován o používání cookies a má možnost se rozhodnout, zda svůj souhlas udělí či nikoliv. Kupující si také přímo ve svém zařízení může upravit nastavení webového prohlížeče pro webové stránky, kde může cookies omezit nebo zcela zablokovat. Všechny moderní prohlížeče mají ve výchozím nastavení cookies automaticky nastaveny jako aktivní, pokud nebylo zvoleno jinak. Jsou-li cookies v prohlížeči povoleny, považuje se to za udělení souhlasu s ukládáním cookies.

 

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména nahlášení reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy, se doručují zejména elektronickou poštou na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webové stránce v případě prodávajícího, v případě kupujícího pak uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího).

11.2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, kdy pak má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

12.9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který naleznete na https://bobulka.eu a vzorový formulář pro podání reklamace, který naleznete na: https://bobulka.eu.

12.10. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování Marek Lysý, Veselá 1212, 696 11 Mutěnice,

 • adresa elektronické pošty info@bobulka.eu, telefon 605 382 167.

12.11. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24. dubna 2024.

 

V Mutěnicích dne 23. dubna 2024

Marek Lysý